Imprimeix la fitxa

Execució de carrils bici a la Travessera de Gràcia, al carrer Marina i al carrer Cartagena

Descripció de l'obra:

Treballs d'implantació de carrils bici, situats al costat esquerre del sentit de circulació de vehicles, a la Travessera de Gràcia (de doble sentit de circulació, entre els carrers Bailèn i Cartagena), al carrer Marina (sentit muntanya, entre l'avinguda Diagonal i la Travessera de Gràcia), i al carrer Cartagena (de doble sentit de circulació, entre el carrer Consell de Cent i la Travessera de Gràcia), amb una longitud total d'uns 3.947 ml. Els carrils bici es connecten entre ells amb la zona 30 de circulació del barri de Gràcia, i amb els carrils bici existents al passeig de Sant Joan, al carrer Consell de Cent, a l'avinguda Diagonal, al carrer Provença i a l'avinguda Gaudí. El projecte contempla realitzar la reposició de la capa d'asfalt superficial de trànsit del carril bici en els trams ocupats per serveis i que es troben en mal estat, la col·locació de rigola allà on sigui necessari (alguns trams del carrer Cartagena), la semaforització, i la senyalització horitzontal i vertical del carril bici. Els nous carrils bici es posen en servei a mesura que vagin finalitzant-se, i romanen tancats mentre no estiguin oberts a la circulació de bicicletes mitjançant tanques d'obra i senyalització vertical en els extrems. El projecte porta cert endarreriment per tal de poder adaptar la solució de projecte als nous requeriments dels carrils bici, i per acabar de definir la solució a tres cruïlles de l'actuació al passeig de Sant Joan amb travessera de Gràcia, al carrer Marina amb el carrer Provença i al carrer Cartagena amb el carrer Provença. Està previst dur a terme l'actuació a partir del 15 de juny de 2016 i fins a l'1 de març de 2017.

Ubicació:

La següent imatge mostra l'àmbit complert de l'obra, amb totes les fases en que les que es pot dividir el projecte. En alguns casos pot diferir de la representació de la obra al plànol, on només es mostra l'àmbit de la fase que s’està duent a terme en aquests moments.

Districte:
EIXAMPLE
Barri:
la Dreta de l'Eixample

Travessera de Gràcia, carrer Marina i carrer Cartagena

Dades bàsiques:

Tipus d'obra:
Altres
Termini d'execució:
Des de juny de 2016 a març de 2017
Estat:
Finalitzada

Dades addicionals:

Promotor:
BIMSA
Constructor:
XAVIER ALSINA SA

Fases de l'obra:

F1. Semaforització

Data inici:
15/06/2016
Data fi:
26/09/2016

Treballs per a la modificació de la semaforització a la Travessera de Gràcia, al carrer Marina i al carrer Cartagena en l'àmbit dels treballs. Els treballs de semaforització es realitzen en vorera sense afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la vorera en tot moment. En cas de ser necessari realitzar algun pas de calçada degut a l'obstrucció d'alguna canalització existent, aquest es realitza per mitges calçades per minimitzar afectacions.

Afectacions:
 1. Vianants

F1.1 Semaforització trav Gràcia (Bailèn-Cartagena)

Data inici:
26/09/2016
Data fi:
15/11/2016

Treballs per a la modificació de la semaforització a la travessera de Gràcia en l'àmbit dels treballs, amb els condicionants següents: els treballs de semaforització es realitzen en vorera sense afectació al trànsit, garantint en tot moment el pas de vianants per la vorera. En cas de ser necessari realitzar algun pas de calçada a causa de l'obstrucció d'alguna canalització existent, es realitza per mitges calçades. Els treballs d'obra civil entre el carrer Escorial i el carrer Cartagena es realitzen del 26 al 30 de setembre de 2016, i entre el carrer Bailèn i el carrer Escorial es realitzen del 14 al 31 d'octubre de 2016. La instal·lació de semàfors es realitza entre el 2 i el 15 de novembre de 2016. El desplaçament de l'estació de bicing situada a la cruïlla de la travessera de Gràcia amb el carrer Marina es realitza entre el 2 i el 7 de novembre de 2016.

Afectacions:
 1. Vianants

F1.2 Asfalt trav Gràcia (Bailèn-Cartagena)

Data inici:
10/11/2016
Data fi:
18/11/2016

Treballs de reposició de la capa d'asfalt superficial de trànsit del carril bici en els trams en mal estat, col·locació de rigola allà on no n'hi hagi i senyalització horitzontal per al reposicionament dels carrils de trànsit del carrer. Els treballs es realitzen per trams i es retira l'estacionament dels carrers afectats paulatinament a mesura que vagin avançant els treballs. El reposicionament de carrils entre el carrer Escorial i el carrer Marina es realitza del 10 a l'11 de novembre de 2016, en el tram entre el carrer Marina i el carrer Cartagena es realitza entre el 14 i el 15 de novembre de 2016. Es manté en tot moment un carril de circulació de la travessera de Gràcia en l'àmbit dels treballs. Els treballs de pavimentació del carril bici entre el carrer Escorial i el carrer Marina es realitza del 16 al 17 de novembre de 2016, i en el tram entre el carrer Marina i el carrer Cartagena es realitza entre el 17 i el 18 de novembre de 2016. Els treballs es realitzen dins de la zona d'estacionament, i únicament durant els treballs d'aglomerat és necessari ocupar el carril de circulació més pròxim al nou carril bici.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

F1.3 Senyalització trav Gràcia (Bailèn-Cartagena)

Data inici:
21/11/2016
Data fi:
14/12/2016

Treballs de senyalització horitzontal, col·locació de delimitadors i aparca-bicicletes del carril bici. Els treballs es realitzen dins de la zona d'estacionament. La senyalització horitzontal a les cruïlles es realitza per mitges calçades. Està previst que del 15 al 16 de desembre de 2016 es posi en servei el carril bici.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

F2.1 Semaforització Marina (Diagonal-trav Gràcia)

Data inici:
03/10/2016
Data fi:
07/11/2016

Treballs per a la modificació de la semaforització al carrer Marina en l'àmbit dels treballs, amb els condicionants següents: els treballs de semaforització es realitzen en vorera sense afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la vorera en tot moment. En cas de ser necessari realitzar algun pas de calçada a causa de l'obstrucció d'alguna canalització existent, aquest es realitza per mitges calçades.

Afectacions:
 1. Vianants

F2.2 Obra civil Marina (Diagonal-trav Gràcia)

Data inici:
03/10/2016
Data fi:
20/10/2016

Treballs d'obra civil a diferents punts del carrer Marina. Els treballs per modificar el parterre situat al carrer Marina amb l'avinguda Diagonal es realitzen del 3 al 14 d'octubre de 2016. Els treballs per desplaçar el gual i ampliar la vorera del xamfrà costat Llobregat - mar de la cruïlla del carrer Marina amb el carrer Provença es realitzen del 10 al 20 d'octubre de 2016.

Afectacions:
 1. Vianants

F2.3 Senyalització Marina (Diagonal-trav Gràcia)

Data inici:
18/10/2016
Data fi:
02/11/2016

Treballs de senyalització horitzontal, col·locació de delimitadors i aparca-bicicletes del carril bici. Els treballs es realitzen dins de la zona d'estacionament, i es desenvolupen per trams. Cal retirar l'estacionament dels carrers afectats paulatinament a mesura que vagin avançant els treballs. Està previst que del 2 al 3 de novembre de 2016 es posi en servei el carril bici.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

F3.1 Semaforització Cartagena (C.Cent-trav Gràcia)

Data inici:
09/11/2016
Data fi:
28/11/2016

Treballs per a la modificació de la semaforització al carrer Cartagena en l'àmbit dels treballs, amb els condicionants següents: els treballs de semaforització es realitzen en vorera sense afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la vorera en tot moment. En cas de ser necessari realitzar algun pas de calçada a causa de l'obstrucció d'alguna canalització existent, aquest es realitza per mitges calçades. Els treballs d'obra civil es realitzen del 9 al 15 de novembre de 2016. La instal·lació de semàfors es realitza entre el 16 i el 28 de novembre de 2016.

Afectacions:
 1. Vianants

F3.2 Asfalt Cartagena (C.Cent-trav Gràcia)

Data inici:
24/11/2016
Data fi:
20/01/2017

Treballs de reposició de la capa d'asfalt superficial de trànsit del carril bici en els trams en mal estat, col·locació de rigola allà on no n'hi hagi i senyalització horitzontal per al reposicionament dels carrils de trànsit del carrer. Els treballs es realitzen per trams i cal retirar l'estacionament dels carrers afectats paulatinament a mesura que vagin avançant els treballs. El reposicionament de carrils entre el carrer Consell de Cent i el carrer Mallorca es realitza del 24 al 25 de novembre de 2016, en el tram entre el carrer Mallorca i el carrer Còrsega es realitza entre el 12 i el 13 de desembre de 2016, i en el tram entre el carrer Còrsega i la travessera de Gràcia es realitza entre el 9 i el 10 de gener de 2017. Es manté en tot moment un carril de circulació del carrer Cartagena en l'àmbit dels treballs. Els treballs de pavimentació del carril bici entre el carrer Consell de Cent i el carrer Mallorca es realitza del 28 de novembre al 9 de desembre de 2016, en el tram entre el carrer Mallorca i el carrer Còrsega es realitza entre el 13 i el 21 de desembre de 2016, en el tram entre el carrer Còrsega i la travessera de Gràcia es realitza entre l'11 i el 20 de gener de 2017. Els treballs es desenvolupen dins de la zona d'estacionament, i únicament durant els treballs d'aglomerat és necessari ocupar el carril de circulació més pròxim al nou carril bici.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

F3.3 Senyalització Cartagena (C.Cent-trav Gràcia)

Data inici:
12/12/2016
Data fi:
30/01/2017

Treballs de senyalització horitzontal, col·locació de delimitadors i aparca-bicicletes del carril bici. Els treballs es realitzen dins de la zona d'estacionament, i la senyalització horitzontal a les cruïlles es porta a terme per mitges calçades. Els treballs de senyalització horitzontal, col·locació de delimitadors i aparca-bicicletes entre el carrer Consell de Cent i el carrer Mallorca es realitzen del 12 al 15 de desembre de 2016, en el tram entre el carrer Mallorca i el carrer Còrsega es realitza entre el 19 i el 24 de gener de 2017, i en el tram entre el carrer Còrsega i la travessera de Gràcia es realitza entre el 25 i el 30 de gener de 2017. Està prevista la posada en servei del carril bici del 31 de gener a l'1 de febrer de 2017. Els carrils bici es van posant en servei a mesura que es vagin finalitzant, i han d'estar tancats mitjançant tanques d'obra i senyalització vertical als extrems mentre no estiguin oberts a la circulació de bicicletes. En tots els casos els carrils bici cal que es posin en funcionament prèvia inspecció de la Guàrdia Urbana d'Obres amb el responsable de mobilitat assignat.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Fase 4

Data inici:
21/01/2017
Data fi:
29/01/2017

Execució de carril bici en calçada a la Travessera de Gràcia entre els carrers Bailèn i Escorial, i al passeig de Sant Joan des del carrer Sant Antoni Maria Claret fins a Travessera de Gràcia (en les dues calçades). Les principals modificacions de la vialitat existent són: 1) A la connexió de passeig de Sant Joan amb Travessera de Gràcia el carril bici passa de la rambla central a les calçades, i es fa només el premarcatge i la senyalització vertical. 2) Es perd el gir a l'esquerra des de passeig de Sant Joan cap a Travessera de Gràcia. Es reforça la prohibició de gir a l'esquerra. 3) Es reordena la secció del carrer Escorial costat Llobregat. 4) En aquest àmbit Travessera de Gràcia queda amb un carril per sentit. Es planteja executar els treballs de pintura en dos caps de setmana, el primer al carrer Escorial i Travessera, i el segon al passeig de Sant Joan. Abans del segon cap de setmana ha d'estar operativa la nova semaforització (cal col·locar un semàfor nou i desplaçar un altre). Es programa el primer cap de setmana per als dies 21 i 22 de gener de 2017, i el segon per als dies 28 i 29 gener de 2017.

Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Pg. St. Joan i Escorial

Data inici:
21/01/2017
Data fi:
22/01/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Travessera (Bailen-Escorial)

Data inici:
28/01/2017
Data fi:
29/01/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Cartagena(Consell de Cent-Rosselló)

Data inici:
24/01/2017
Data fi:
27/01/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Senyalització catifa vermella

Data inici:
29/01/2017
Data fi:
08/02/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Senyalització Horitzontal

Data inici:
12/02/2017
Data fi:
13/02/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Pavimentació Cartagena

Data inici:
15/02/2017
Data fi:
16/02/2017
Afectacions:
 1. Trànsit rodat privat

Data última publicació

07/01/2019